Home

Statistik löneskillnader kön

Lönegapet mellan könen fortsätter att minska SVT Nyhete

Kom dit! Förra året fick män betalt för en hel arbetsdag medan kvinnor jobbade gratis efter klockan 16:06 - en löneskillnad på 11,3 procent. Omräknat i tid innebär det att män får betalt för hela sin arbetsdag från klockan 8-17 medan kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:06, varje dag Nästa publicering: 2021-05-18. Statistiken visar lönenivå, lönestruktur och löneutveckling inom privat sektor. Statistiken redovisas per kön, ålder, region, näringsgren, yrke och utbildning uppdelad på arbetare respektive tjänstemän. Motsvarande lönestatistik redovisas även för offentlig sektor

Lönegapet mellan kvinnor och män - Ekonomifakt

Under Internationella kvinnodagen publicerade OECD statistik rörande löneskillnaden mellan könen i olika länder. OECD är en internationell organisation som bland annat för statistik inom ekonomisk.. Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män. Statistiken visar också att kvinnor redan i skolan är mer stressade än män. Detta och mycket mer kan du läsa i På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2020 som publiceras i dag

Löneskillnader - Arbetsgivarverke

Skillnaden i inkomst är större än skillnaden i lö

En osaklig löneskillnad skulle innebära att den härleds till att bero på personens kön. Statistiken är dock inte tillräckligt detaljerad för att göra detta, och tar exempelvis inte hänsyn till erfarenhet, individuell produktivitet, särskilda meriter, kompetens eller motivation, och andra liknande egenskaper som kan tänkas ligga till grund för lönesättningen Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat med fem procentenheter de senaste 25 åren. Men fortfarande tjänar kvinnor mindre än män. - Kvinnor har i genomsnitt 89 procent av mäns löner, och..

Kvinnors inkomst närmar sig mäns - men långsam

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män år 2020

Ny statistik: Minskad löneskillnad mellan könen. Skillnaden i lön mellan könen blir mindre. Men fortfarande återstår en ojämlikhet som inte förklaras av vilka yrken män och kvinnor väljer. Det visar nya siffror från Medlingsinstitutet senaste rapport. Dela. Tweeta statistiken ur motsatt perspektiv användas för att försöka påvisa löneskillnader mellan könen som diskriminering och därmed också som ett underlag för en omfördelande och utjämnande agenda. 11 Det finns en generell uppfattning om att den officiella lönestatike Ilkkaracan & Selim kommer fram till att kvinnor tjänar 70,6 procent av mäns löner, vid ej standardavvägning, det vill säga utan hänsyn till andra variabler än kön. Vid standarvägning är skillnaden betydligt mindre där kvinnor tjänar 85,2 procent av mäns löner

Lönestrukturstatistiken ger en bild av löneläget i samhällets olika sektorer, men visar också lönerna i 429 yrken eller yrkesgrupper. Statistiken ligger också till grund för Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män Löneklyftan mellan könen är något som drabbar kvinnor över hela världen. Länder som Island leder ligan, när det gäller att överbrygga löneklyftan mellan könen, men på en global nivå finns det fortfarande gott om utrymme för förbättringar.. 2015 rapporterade FN att det skulle ta 70 år att helt stänga löneklyftan mellan könen i nuvarande takt

Föreliggande uppsats behandlar lönediskriminering och osakliga löneskillnader på grund av kön på den svenska arbetsmarknaden. Rättsdogmatisk metod har legat till grund för uppsatsens underlag genom rättskälleläran samt empiriskt material i form av statistik från Medlingsinstitutet och rapporter från motparter på arbetsmarknaden Strukturella löneskillnader - lägre löner i kvinnodominerade yrken än i mansdominerade Direkta eller oförklarade löneskillnader - sådana som vi med tillgänglig statistik inte kunnat förklara på annat sätt än att de beror på könet. Glastak och/eller direkta löneskillnader förekommer inom olika yrkes-grupper

Har grävt runt lite och har inte hittat någon statistik där den enda variabeln är kön och att anledningen till skillnaden skulle vara Statistik på löneskillnader med samma position och utbildning men olika kön? Close. 8. Posted by u/[deleted] 2 years ago. Archived. Statistik på löneskillnader med samma position och utbildning men. Lönegapet mellan könen fortsätter att minska. JÄMSTÄLLDHET 2020-06-16. Skillnaden i genomsnittslön mellan statsanställda kvinnor och män minskade förra året med 0,2 procentenheter till 6,3 procent, visar statistik som Medlingsinstitutet har tagit fram. Löneskillnaden mellan könen är mindre i staten än på arbetsmarknaden som helhet Ny statistik: Minskad löneskillnad mellan könen. Skillnaden i lön mellan könen blir mindre. Men fortfarande återstår en ojämlikhet som inte förklaras av vilka yrken män och kvinnor väljer. Det visar nya siffror från Medlingsinstitutet senaste rapport Nya glukossänkare på uppgång - men många utan behandling. Nyheter 31 mar 2021 Färsk statistik visar att användningen av diabetesläkemedel av typen SGLT2-hämmare är på uppgång i hela landet. Men det finns regionala skillnader - och fortfarande står många patienter med typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom i bagaget utan behandling

Löneskillnader mellan män och kvinnor är den skillnad som finns mellan mäns och kvinnors genomsnittliga timlön eller mellan deras medianlön. I de flesta länder är timlönen generellt lägre för kvinnor, vilket beskrivs av bland andra FN, USA:s regering och Europeiska kommissionen som uttryck för ojämställdhet och diskriminering. [1] [2] [3 Kön är en av de sju diskrimineringsgrunderna. utbildning, arbetstid, yrke och sektor spelar roll för vilken lön en person får, återstår ändå en oförklarad löneskillnad mellan kvinnor och män på 5,8 procent. Enligt statistik från Försäkringskassan tog tar kvinnor ut cirka 75 procent av föräldraledigheten år 2013 Relationen mellan 90:e och 10:e percentilen visar hur stor lönespridningen är i ett land, det vill säga hur många låga löner det går på en hög lön. I länder med en hög kvot är skillnaden mellan höga och låga löner stor. I länder med låg kvot är lönespridningen liten. Sverige är bland de länder med lägst lönespridning i OECD Men trots det skilde det i genomsnitt 4 382 kronor i månadslön mellan könen under 2018, enligt Läkartidningen. Absolut störst skillnad mellan könen, mätt i både kronor och procent, ses hos läkare som är höga chefer, enligt den statistik som Läkartidningen redovisar. - Vi är väl medvetna om att de här skillnaderna fortfarande finns David Eberhard kritisk mot statistiken. David Eberhard går sedan djupare in på löneskillnader mellan könen, och tar upp det klassiska argumentet att kvinnor i förhållande till män arbetar gratis från oktober till december. - Många debattörer hävdar att kvinnor i förhållande till män arbetar gratis från oktober till december.

Statistik . Jobbet sökplattform Hired.com genomfört marknadsundersökningar för att avgöra den aktuella statistiken när det gäller löneklyftan i den tekniska branschen. Inom USA kan teknikbranschens löneskillnad på många sätt kopplas till originalerbjudanden som kvinnor presenteras; kvinnor får lönerbjudanden mindre än för män 63% av tiden Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt. I handboken finns lättillgängliga tabeller och diagram med aktuell statistik om kvinnor och män inom ett stort antal områden. Bland annat om yrkesfördelning, lön, inkomst och pension uppdelat på kön Kompetens eller kön - hur sätts din lön? Ett urval ur rapporten: Rapport om löneskillnader bland Civilekonomernas medlemmar 2015 Kvinnorna hade 82 procent av männens lön och rålönegapet var 18 procent. Sedan förbundets första rapport om löneskillnader släpptes, med lönestatistik från å 4 Data, definitioner och beskrivande statistik.....11 5 Statistiska modeller 6.1 Löneskillnader mellan grupper med olika bakgrund kontrollerar för ett antal faktorer som kön och utb(le Grand och ildning Szulkin, 2002) I 60 av 67 studerade akademikeryrken finns skillnader i lön som inte går att förklara på annat sätt än på grund av kön. Jag håller med Saco om att detta inte är acceptabelt. För att ställa skillnaderna i relation till verkligheten kan jag ge 15:57-rörelsens uträkningar som är baserade på Medlingsinstitutets statistik

serade löneskillnader i fokus. Studier visar dock att det även finns behovatt kart - lägga och åtgärda löneskillnader som utgår ifrån andra diskrimineringsgrunder. Med sådan statistik finns även möjlighet att se hur fler faktorer,som exempelvis kön och etnicitet, samspelar Löneskillnader - finns de? Personer som är lika kvalificerade och kompetenta får sämre lön enbart på grund av kön. I 29 yrken av 36 tjänar kvinnor sämre än män. Det är ett mönster som går igen om man tittar på statistik över andra yrkesgrupper, inom andra sektorer Det motsvarar 4 000 kr i löneskillnad per månad mellan könen. För den statliga sektorn var motsvarande siffra istället 6,5 % (Medlingsinstitutet, 2017), eller 2 500 kr, och för medlemmar i Fackförbundet ST 10,2 % (egen statistik) eller 3 400 kr (2018 var den 9,7 %)

Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP

Ny statistik visar löneskillnaden mellan könen i olika

 1. I statistiken syns att för civilingenjörer är livslönen 25,4 miljoner kronor för män och 23,8 miljoner för kvinnor. Och Medlingsinstitutet konstaterar som sagt Det visar sig att en löneskillnad mellan könen på 4,2 procent inte kan förklaras med den tillgängliga statistiken
 2. löneskillnader mellan kvinnor och män, i lika och likvärdiga arbeten, ska vara sakligt motiverade och inte ha samband med kön. Men det finns betydande brister i efterlevnaden av lagstiftningen och en histo-rik av direkt motarbetning av bestämmelserna. I studien har vi gjort analysen på makronivå, men det torde knappas
 3. En löneskillnad på 11,3 procent (ovägd/genomsnittlig procentsats) Detta är inte en tillfredsställande situation för den som önskar att lönebildningen bygger på god och användbar statistik och att parterna ska kunna ta sitt ansvar för att motverka systematiska löneskillnader mellan könen Lagom inför 2016 års avtalsrörelse fick Medlingsinstitutet ett nytt uppdrag
 4. utifrån kön/lön/ålder respektive kön/lön/anställningstid. Utifrån dessa nyckeltal och diagram analyseras nulägesbilden av arbetsgivarens lönesättning. Den genomgående frågeställningen är att besvara vilka orsaker som ligger bakom löneskillnader mellan kvinnor och män
 5. 1. Det finns tydliga löneskillnader mellan kommuner och mellan landsting även efter det att man har kontrollerat för yrke, utbildning, yrkeslivserfarenhet och kön. Skillnaden mellan den kommun som har högst genomsnittlig lönenivå och den som har lägst uppgår till drygt 14 procent. För landstingen är motsvarande siffra drygt 4 procent. 2
 6. Bristande verktyg för att rätta löneskillnad mellan kön. Nyhet De lönekartläggningar som alla arbetsgivare måste utföra hjälper inte för att komma till rätta med skev lön mellan kön. Det menar Riksrevisionen och uppmanar regeringen till lagändringar. För att motverka osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska alla.

Statistiken ska presenteras på både övergripande och detaljerad nivå. Den ska bland annat visa medellönen i kronor för kvinnor respektive män i den grupp medarbetare som ska lönesättas. Det gör det möjligt för chefen att ta ställning till aktuellt löneläge för sina medarbetare i förhållande till statistiken, finna felaktiga löner och undvika osaklig lönesättning Med oförklarad löneskillnad menas en skillnad som inte fångas upp av statistiken. Varken yrke, sektor, utbildning, ålder eller arbetstid kan förklara vad lönegapet beror på. En oförklarad löneskillnad behöver dock inte vara detsamma som en osaklig löneskillnad, alltså att den skulle bero enbart på kön Löneskillnader beroende på kön. Ditt kön borde inte spela någon roll för din lön, men tyvärr visar statistiken att den gör det. Manliga webbstrateger har i regel högre lön än kvinnliga webbstrateger. En manlig webbstrateg har en medellön på 36 000 kr, medan en kvinnlig webbstrateg har en medellön på 33 000 kr Det finns flera löneskillnader som förklaras av att medarbetare vid byte av befattning har fått behålla tidigare lönenivå. Samtliga löneskillnader mellan kvinnor och män i grupper där medarbetarna har lika arbete bedöms som sakliga och beror inte på kön. Likvärdigt arbete Övergripande statistik

Jämställdhetsstatistik - Statistiska Centralbyrå

 1. Skillnaden är att ingångslönerna är relativt lika, sedan drar männen iväg. För kvinnor är medianlönen i snitt respektive 23 500, 25 250, 27 600 och 34 400. Männens löner är 23 400, 25 600, 29 400, 37 700 och 50 900 kr/månad. Även bland logistikerna är de riktigt högavlönade kvinnorna för få för att ge statistiska underlag
 2. arbetade timmar efter näringsgren, arbetstidsart och kön 13. Fakta om statistiken 25 Detta omfattar statistiken 25. Definitioner och förklaringar 26. Så görs statistiken 28 Statistikens tillförlitlighet 28. Osäkerhetskällor 28. Bra att veta 30. Annan statistik 32. In English 33 Summary 33 List of tables 33 List of terms 3
 3. erings avgörande i fallet mot pappersbruket Holmen Paper. Nämndens beslut går inte att överklaga
 4. Kön styr ekonomlöner Rensat från dessa faktorer återstår oförklarade löneskillnader p som vi med tillgänglig statistik inte kan förklara efter hänsynstagandet til
 5. ojämlikheter mellan könen lever kvar, till exem-pel i form av löneskillnader, politisk underrepre-sentation, skillnader i hälsa, karriärmöjligheter och skolresultat. 2. Kvinnor och män har olika livsvillkor på grund av kön Både kvinnor och män begränsas av traditionel-la, stereotypa uppfattningar och värderingar o

Osakliga löneskillnader - Visio

6 § Trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier 33 Exempel på vad som bör kartläggas 33 Kartläggning av löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete 57 4. Analys av som inte syns i statistiken: erfarenheter, stämningar, åsikter etcetera Löneskillnader mellan män och kvinnor Hur ser det ut i Sverige? orsakade av diskriminering kan upp-kommapå flera sätt. 2 Ett sätt är att kvinnor Sverige har prisats för sitt framsynta jäm-fördelas på arbetsplatser och befattningar ställdhetsarbete. Det har blandannat fram-som ger lägre betalt Genom att skaffa oss en systematisk överblick över arbetsplatsens löner och hur de relaterar till kön, kan vi göra statistiken konkret och dess utmaningar relevanta. Där kan man se, svart på vitt, hur arbetsgivaren bidrar - eller inte bidrar - till att skapa en mer jämställd lönesättning

I statistiken finns också gymnasiebibliotekarier som oftast tjänar mer än bibliotekarier på Stockholms stadsbibliotek. Mest tjänar man förstås som chef, men även enhetschefer är oftast kvinnor. Den tid en man kunde bli bibliotekschef enbart genom sitt kön är lyckligtvis förbi. Män har det inte lätt i övriga arbetslivet heller Viktigt ta fram statistik; löneskillnader, rekrytering, medarbetarundersökningar m.m. Daniel Viktigt säkerställa att lärare och studenter får kunskap om jämställdhetsaspekt i undervisningen. Beakta val av kurslitteratur utifrån kön. Bra att undersöka andra lärosätens jämställdhetsplaner, ex KTH Hans-Göran svarar Anette om löneskillnader. 1 mars, 2021 07:47. Från kommunhuset Under kommunfullmäktige svarade Hans-Göran Johansson (C) på Anette Myrvolds (S) interpellation om löneskillnader i Värnamo kommun. Hans-Göran vid talarstolen utesluta osakliga löneskillnader på grund av kön. 10 (13) Bilagor Bilaga 1 Statistik inklusive utvärdering av tidigare plan. Bilaga 2 Aktivitetsplan 2015-2017 Bilaga 1: Statistik inklusive utvärdering av tidigare plan Detta dokument redovisar aktuell statistik och kommentarer för relevant löneskillnader men att det finns flera brister, bestämmelserna måste i första hand accepteras av arbetsgivarna. Nyckelord: Lönekartläggning, likvärdigt arbete, osakliga löneskillnader, lönediskriminering, diskrimineringsla

År 2016 var det oförklarade lönegapet mellan män och kvinnor i Sverige 4,5 procent, enligt Medlingsinstitutets statistik. - Vi är inte nöjda med att vi har löneskillnader i Sverige. Att inte få lika lön för lika och likvärdigt arbete är diskriminerande och att kön påverkar lönen är väldigt otidsenligt, säger TCO:s chefsjurist Lise Donovan fram statistik över den interna personalomsättningen under året, därför har vi inte heller kunnat följa upp detta för 2014. Fördelning på ålder och kön Tillväxtverket har en relativt jämn ålders‐ och könsfördelning. Av samtliga medarbetare är 62 procent kvinnor medarbetarenkäten(där statistiken inte är uppdelad efter kön). Jämställdhets-ombuden har istället deltagit i möten på respektive enhet för att fånga upp information som inte framkommer i statistik och i medarbetarenkäten. Under 2007 har en omorganisation genomförts och utbildningsdelen överförts till LSF Den oförklarade löneskillnaden mellan könen har minskat Kvinnor tjänar fortfarande mindre än män, men skillnaden mellan könen minskar. Arkivbild: Mostphotos. Förra året tjänade män i Sverige drygt tio procent mer än kvinnor. Skillnaden är något mindre än året innan, men en del av den är fortfarande svår att förklara

Statistik visar att i kvinnodominerade yrken och verksamheter är lönesättningen lägre än i de verksamheter som är dominerade av män - i genomsnitt har kvinnor 82 % av mäns löner. Av detta kan fastslås att de principer som styr lönesättningen konsekvent diskriminerar gruppen kvinnor i förhållande till män Löneskillnader i likvärdiga yrken 2019 Kön bestämmer lön.. 12 Om Lönelotsarna och tidigare utgivna rapporter..14 Rapporten har tagits fram av Lönelotsarna som ett bidrag till stitutets årliga statistik över löneskillnader mellan kvinnor och män

Löneskillnad mellan kvinnor och män - Medlingsinstitute

Statsanställda kvinnor hade 2016 i genomsnitt 7,6 procent lägre lön än statsanställda män, visar statistik från Arbetsgivarverket. Det är en minskning med 0,2 procent jämfört med föregående år ett löneindex och lönegränsen var lika hög för alla löntagare, oavsett kön eller ålder. Den gamla metoden har använts i sysselsättningsstatistiken från ÅRSYS 1986-1992 och i FoB 85 och FoB 90. Den nya metoden innebär att hänsyn tas till löneskillnader som beror främst på ålder och kön Strukturella löneskillnader: Löneskillnader mellan likvärdiga yrken som inte kan för-klaras med sakliga skäl, såsom olika krav i arbetet eller de anställdas prestation och skicklighet. Värdediskriminering innebär att yrken som i huvudsak innehas av kvinnor värderas, och därmed betalas, lägre än yrken med liknand Om man räknar bort den skillnad i lön som inte kan förklaras borde lönegapet vara det omvända i bortåt hälften av de 38 undersökta länderna. Kvinnor borde alltså tjäna mer än män, om man ser till respektive utbildning, arbetslivserfarenhet och produktivitet. Sverige, Brasilien och Ryssland är några av dessa länder - Statistik som säger att en receptionist i riket tjänar runt 88 procent av en lagerarbetare blev Holmens argument. Men statistik som visar att kvinno­dominerade yrken har lägre lön än icke-kvinnodominerade yrken säger inget om varför Holmen Paper är tvunget att betala lägre lön för kvinno­dominerade arbeten, säger jurist Marie Nordström som drivit fallet på DO

 1. skat. Störst har löneökningarna varit för de statligt anställda. Där har lönerna ökat med nästan 10 procent. Lägst har löneökningarna varit för utredarna och planerarna inom privat sektor
 2. erat yrke så är.
 3. Statistik som på nytt bekräftar det vi egentligen redan vet; att det finns oförklarliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. Att vi en bra bit in på 2000-talet fortfarande inte får samma lön för samma arbete är naturligtvis oförsvarbart. Idag ligger löneskillnaderna mellan män och kvinnor på 12,5 procent, enligt Medlingsinstitutet
 4. Löneskillnader mellan kvinnor och män Det Den ojusterade löneskillnaden mellan könen är en viktig indikator för att mäta skillnader i genomsnittslönen mellan kvinnor och män i EU. I EU-27 som helhet hade kvinnor i genomsnitt 14,8 % lägre lön än män år 2018, medan skillnaden var 15,9 % i euroområdet
 5. Analys av löneskillnader Som stöd i analysen har olika nyckeltal för lönespridning och plotterdiagram använts för att tydliggöra skillnader i lönesättning mellan medarbetare. Diagrammen visar lönesättningen utifrån kön/lön/ålder respektive kön/lön/anställningstid. Utifrån dessa nyckeltal och diagra

Löneskillnader mellan kvinnor och män 2009 och 2013. Skilda löner Löneskillnader mellan oavsett kön är för många en självklarhet. För fackföreningsrörelsen statistiken kunnat analyseras djupare. Det framträder nämlige En oförklarad löneskillnad behöver dock inte vara detsamma som en osaklig löneskillnad, alltså att den skulle bero enbart på kön. Medlingsinstitutets nya rapport med lönestatistik från 2013 visar att löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortsätter att minska, om man ser till hela ekonomin Dock måste näst sista siffran visa vilket kön individen har. För att ha rätt underlag vid analysen av löneskillnader måste lönebegreppen vara jämförbara. Obligatorisk uppgift. Varje år tar Medlingsinstitutet fram statistik som visar att det finns en betydande skillnad mellan kvinnors och mäns löner

Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter minska

Statistik som ska upptäcka löneskillnader kräver ett ganska stort antal medarbetare inom en pool, vilket leder till att en fragmentering av medarbetare är en framgångsrik strategi för försvaret. kan arbetsgivare inte längre rättfärdiga löneskillnader genom att förlita sig på en annan faktor än kön I tre av fyra akademikeryrken finns en löneskillnad som med Sacos statistik inte går att förklara på annat sätt än att den beror på könet. I två av tre akademikeryrken finns dessutom löneskillnader som orsakas av att männen är överrepresenterade på de högsta befattningarna Ingångslönen för nyutexaminerade ingenjörer på Bombardier ligger på cirka 30 000 kronor. Annika Johansson-Rosengren säger att det inte finns några löneskillnader mellan män och kvinnor bland de nyutexaminerade ingenjörer som anställs. - Det som kan avgöra är deras eventuella erfarenheter från företaget

Löneskillnaderna minskar - men kvinnor tjänar fortfarande

Könsuppdelad statistik är statistik över personer uppdelad enligt kön, vanligen kategorierna kvinnor och män. Lönekartläggningen analyserar huruvida det finns icke-godtagbara löneskillnader på grund av kön mellan personer som utför samma eller liknande arbete bestämmelserna har inte varit tillfredställande. Statistik visar att de osakliga löneskillnaderna består. Det har visat sig i flera rapporter att många arbetsgivare struntar i lagens krav. De anser att kraven medför allt för stora kostnader samtidigt som bestämmelserna inte är förenliga med den individuella lönesättningen En löneskillnad på 4,3 procent (för alla sektorer) mellan kvinnor och män, vilket partiet beräknar kostar i snitt 2 miljoner kronor i utebliven lön för en kvinna över ett 40-årigt arbetsliv

Löneskillnaden minskar - Medlingsinstitute

 1. Medan en kvinna har en snittlön på 34 400 kr, har den manliga kollegan på samma jobb 37 700 kr. Sedan 2009 är detta ändå en avsevärd förbättring. Då var löneskillnaden efter högskolestudier allra störst. En kvinna hade då en snittlön på 29 700 kr medan den manlige kollegan på samma jobb hade 35 600 kr
 2. I SOU 2014:81 framgår det att det finns en signifikant och stor löneskillnad mellan de båda könen. Löneskillnaderna som råder skiljer sig olika mycket åt inom olika områden, men med hjälp av statistiken kan man till exempel inte utläsa vem som inom mellannivån har ett chefsjobb (Medlingsinstitutet, 2016:1-2)
 3. Statistiken ska vara relevant för företaget och vara uppdelad på kvinnor och män. Tillgång till statistik uppdelad på just kvinnor och män är väsentligt för att kunna bedöma om det finns felaktiga löneskillnader mellan könen. De lokala parterna ska avgöra vilket behov av statistik som finns på för-etaget
 4. Larsson, M. (2019). Lönerapport 2019 - Löner och löneutveckling år 1913-2018 efter klass och kön. Stockholm: LO. Lönelotsarna. (2019). Strukturella löneskillnader-En (o)fullständig bild av löneskillnader 2018 med fördjupning i statlig sektor. Medlingsinstitutet. (2019)

Men ändå fortsätter statistiken att se ut så här. Det är frustrerande, för vi kommer inte riktigt åt det, säger hon. Under 2011 startade projektet Lika lön. Projektet är ett samarbete mellan Finansförbundet och BAO med målet att få bort osakliga löneskillnader mellan könen för lika och likvärdigt arbete Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män finns i samhället i tillgänglig statistik men det kan inte uteslutas att den kan På individnivå kan det skilja sig åt, men på gruppnivå finns inte något samband med kön. Individuell lönesättning Lönekartläggning och analys behöver inte betyda att alla ska ha lika lön för.

löneskillnader mellan kvinnor och män åtgärdas. • löneskillnader på grund av kön inte ska förekomma inom SLL En viktig del av detta är att det finns könsuppdelad statistik för de olika verksamheterna. Detta innebär att statistiken ska vara insamlad oc Generell analys av löneskillnader yrkesgrupper som kan antas bero på kön. Detta mått är satt utifrån den nationella statistiken som visar att om det är många kvinnor som arbetar inom ett yrke så påverkar detta lönesättningen negativt för gruppen Det finns skillnader mellan könen i kommunen. Exempelvis upplever kvinnor större otrygghet än män. Vidare är det möjligt att se löneskillnader mellan könen som ökar i takt med inkomst. Det finns även anledning att reflektera kring deltagandet i civilsamhälle och föreningsliv bland nyanlända kvinnor Lönekartläggning och analys behöver inte betyda att det ska vara lika lön för lika arbete. Det handlar om att skillnader i lön ska vara sakliga och gå att förklara genom exempelvis verksamhetens lönekriterier. Löneskillnader ska inte ha samband med kön

Jag har därför själv analyserat statistik över löner 2008 för DIK-anslutna bibliotekarier i Stockholms stad, med titel bibliotekarie. Kvinnor: 24833 kr (176 bibliotekarier) Män: 24816 kr (34 bibliotekarier) Rätt lika och med en viss fördel för kvinnor. De invdividuella skillnaderna är större än könskillnaderna Strukturella löneskillnader. Där flest kvinnor arbetar är lönerna lägre och mer sammanpressade, än där flest män arbetar. Det handlar inte om utbildning eller kompetens, det handlar inte om offentligt kontra privat, utan enbart om att kvinnors arbete värderas lägre än mäns. Vision driver opinion och kartlägger skillnader i löner Lönesättande chef ska få statistik som stöd inför lönesamtalet. Statistiken ska vara relevant för företaget och vara uppdelad på kvinnor och män. Att chefen får tillgång till statistik uppdelad på kvinnor och män är väsentligt för att kunna bedöma om det finns felaktiga löneskillnader mellan könen. D Presenterad statistik är indelad i arbets-områden enligt BESTA-kod. Tabellerna löneskillnader som fortfarande finns. Statistiken omfattar medlemmar med hel- eller deltidsanställning. Kön 10:e perc Undre kvartil Median-lön Övre kvartil 90:e perc Medel

 • Skogsindustrin Sverige.
 • Chengdu Volvo.
 • Fähre Genua Tunis.
 • Morbus Basedow Ernährungsumstellung.
 • Handelsbolag lön.
 • Poland syndrom erfahrungen.
 • Helvetia Skidor sponsor.
 • Khan Academy value.
 • QPR wiki.
 • Kantsten grusgång.
 • FG fotbollsskor.
 • Danske basis plus.
 • 5 minuters sill.
 • Drottninggatan offer bilder Flashback.
 • Janosch ABC App.
 • Säkerhetslina tak.
 • Vivienne Westwood shoes Tessuti.
 • Skotsk vildkatt.
 • Deadliest event in History.
 • Gyarados max CP.
 • Tottenham Firm.
 • Cortimyk underlivet gravid.
 • Canon ip110 troubleshooting.
 • Beats Solo 2 wireless rose gold.
 • Enkel mobiltelefon för äldre.
 • Svart pasta smak.
 • Lidl personalabteilung krankmeldung.
 • Funktionsrätt Stockholms län.
 • Hjälpmedel Stockholm utbildning.
 • Probike Jönköping.
 • Nidri Lefkada.
 • Where is the power button on the Belkin Keyboard.
 • 2 PS4 same account.
 • IKEA SMÅSTAD loft bed.
 • Hållare iPad.
 • Enkel mobiltelefon för äldre.
 • Pelambre sin Senos Si Hay Paraíso.
 • Chrome bottom bar missing.
 • Övergivet mentalsjukhus Sverige.
 • England regndagar per år.
 • ME/CFS diagnostic criteria.