Home

Attestreglemente mall

Ekonomienheten ansvarar för att ta fram en mall för attestförteckningen som samtliga nämnder ska använda. Attestantens ansvar är att tillämpa fastställt attestreglemente med till hörande tillämpningsanvisningar samt att när brister upptäcks rapportera dessa till närmast överordnad chef Attestreglemente §1 Omfattning Attestreglementet är en del av kommunens interkontrollarbete. Detta attestreglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner inklusive interna transaktioner. Transaktioner som omfattas av andra interna regelverk ska i första hand följa dessa, t.ex. finanspolicy eller kravregler. §2 Attestmomen

Gratis malla

Dokumentnamn Attestreglemente Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum 2019-05-27 Diarienummer KS 2019-000116 Dokumentansvarig/processägare Ekonomiavdelningen Version 2.0 Senast reviderad 2016-06-26 Giltig t o m 2023-03-31 Dokumentinformation Attestreglemente för Härnösands kommun Dokumentet gäller fö Riktlinjer till attestreglemente 5/10 Dokumentation Attesten ska ske på ett sådant sätt att attesten med säkerhet i efterhand går att knyta till den person som utfört attesten. Incidenthantering Om kontrollansvarig inte kan godkänna en ekonomisk transaktion ska den som gett upphov till transaktionen underrättas. Kan inte rättelse uppnås sk Tillämpningsanvisningar attestreglemente 1 Omfattning Reglementet gäller för kommunens nämnder och av kommunfullmäktige tillsatta, tillfälliga eller permanenta kommittéer eller dylikt som disponerar anslag. Reglementet gäller även medel som kommunen åtagit sig att förvalta avseende tex. donationsstiftelser och förmedlin regleras i ett attestreglemente, med tillhörande tillämpningsanvisningar. Den här typen av attestregler måste uppdateras kontinuerligt på grund av att det sker olika typer av förändringar, antingen i den egna organisationen eller i omvärlden. Avsaknaden av regler oc Då får du gärna höra av dig till redaktionen på Mallar.info och berätta vilken mall du tycker vi ska lägga till så lovar vi att ta detta i beaktande! Förteckning över samtliga mallar hittar du här... Populära mallar: • Fakturamall • Andrahandskontrakt mall • Skuldebrev mall • Fullmakt mall • Testamente mall

Blanketter Ekonomiwebbe

Intern kontroll för förtroende, trygghet och utveckling. Skriften riktar sig till alla anställda i kommuner och regioner - särskilt de som har ett uppdrag att bygga och utföra den interna kontrollen. SKR vill med denna skrift förmedla ett synsätt på intern kontroll som kan vara vägledande i kommunal verksamhet, byggt på praktik och. Attestreglemente 1 § Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen har ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. Målsättningen med reglementet är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och därme Attestreglementet bidrar till en rättvisande redovisning och motverkar oegentligheter. Målsättningen med reglerna för kontroll av verifikationer är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och därigenom säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: Beställning Att attestera är att skriftligen intyga riktigheten av ett dokument, t.ex. godkänna en faktura. Attestrutiner är en del av ett företags interna kontrollsystem och bekräftar att en affärshändelse överensstämmer med företagets regelverk och beslut. Bra attestrutiner minskar risken för missförstånd och besparar alla inblandade från mycket bekymmer

Rekvisition mall Gratis mall i Word för din inköpsorde

 1. Kontaktuppgifter till kontor. Almi Invest. Leverantörsinformation. Hem / Kunskap & inspiration / Tips och råd / Dags för ny styrelse. Tips och råd. Dags för styrelse? Tänk på detta! Att ha en styrelse som kan fatta de strategiska beslut som behövs för att företaget ska nå sina mål kan vara avgörande för dig som entreprenör
 2. Förslag inlämnade till Synpunkten från enskilda ska redovisas som meddelanden vid kommunstyrelsens sammanträden. Ledamöterna får väcka dessa frslag som ärenden i styrelsen
 3. ge en mall för hur regelverket ska se ut utan ambitionen är att ge exempel och (attestreglemente). Fullmäktige har också ansvar för uppföljning och kontroll av hela den kommunala verksamheten. I detta uppdrag ingår att besluta om ansvarsfrihet för nämnderna
 4. Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2007-06-19 § 171 Reviderad: 2012-12-11 § 187 Attestreglemente för Nässjö kommun Omfattning 1 § Detta reglemente gäller för kommunens samtliga interna och externa ekonomiska transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta eller förmedla
 5. De styrande dokumenten nedan är beslutade i fullmäktige, styrelse eller nämnd och benämns huvuddokument. De beskriver övergripande mål och inriktning, det vill säga vad som ska uppnås och syfte. Ett huvuddokument beskriver också de politiska organens arbete såsom bestämmelser över ansvarsområden och beslutanderätter
 6. 2 Diarienummer: 2015/586 040 Fastställt den: 2015-12-14 § 182 . Fastställt av: Kommunfullmäktige . För revidering ansvarar: Kommunstyrelse

Attestreglemente för Trosa kommun Antagen av: Kommunfullmäktige 2020-06-10, § 48. KS 2020/115 . Dokumentkategori: Styrdokument : Dokumenttyp: Reglement Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se ATTESTREGLEMENTE Attestreglemente Firmatecknare Kriterier för upphandling Budget Verksamhetsplan Årsplanering Årsredovisning och delårsbokslut Dokumenthanteringsplan Mall finansiering Genomgång av mallen Ansvarig tjänsteman 1 gång/år eller vid behov november Rapport till styrelsen om förändring Styrelsen Kommunika Tillämpningsanvisningar för attestreglemente 2018-11-26 Sida 1 av 14 Anvisningar för tillämpning av attestreglemente Det här är tillämpningsanvisningarna till Sollefteå kommuns attestreglemente. Tillämpningsanvisningarnas syfte är att ge en tolkning av den praktiska hanteringen av attestreglementets regler

Intern kontroll SK

 1. Attestreglemente Fastställt av kommunfullmäktige 2018-11-26 §123 Sida 2 av 3 § 4 Definitioner Med ekonomiska transaktioner avses transaktioner som bokförs i kommunens bokföringssystem enligt lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. En ekonomisk transaktion kan vara extern eller intern. Med attest menas intyg att kontroll.
 2. attestreglemente. Attestreglerna ingår i kommunens interna styrning och kontroll. I linje med kommunens ständiga förbättringar ser vi över processer och rutiner och i samband med detta ändamål aktualiserat attestreglementet. Genomgång och avstämning mot nuvarande processer, arbetsflöde och systemstöd har utförts
 3. 4.2 Attestreglemente Det finns ett attestreglemente i Avesta kommun som fastställdes av kommunfull-mäktige 2002 § 27, reviderat 2014 § 122. Enligt reglementet ska kommunens nämnder ansvara för att regler och tillämpningsanvisningar i reglementet följs och de ska ocks
 4. 5 Antagande av attestreglemente samt upphävande av reglemente för kontroll och verifikationer (KS.2019.0519) 6. Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - Tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att bereda, diskutera och utveckla strategier inom områdena miljö, folkhälsa och jämställdhet (KS.2019.0187) 7
 5. ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten i kommunens verksamhet, se till att resurser används enligt fattade beslut samt att skydda medelsförvaltningen från av

Tillämpningsanvisningar attestreglemente 1 Omfattning Reglementet gäller för kommunens nämnder och av kommunfullmäktige tillsatta, tillfälliga eller permanenta kommittéer eller dylikt som disponerar anslag. Reglementet gäller även medel som kommunen åtagit sig att förvalta avseende tex. donationsstiftelser och förmedlin Attestreglemente 1(2) 2.M Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 0155-381 03 (fax) kommun@oxelosund.se Oxelösunds kommun 613 81 OXELÖSUND Höjdgatan 26 OXL100 v 1.0 2006-11-13 ATTESTREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-13 § Attestreglemente Dokumentansvarig: E konomichef Dokumentdatum: 2016 -11 -02 Godkänd av: Kommunfullmäktige 2017 -01 -26 §13 Version:1,0 Reviderad: 2 (5) HÖGANÄS KOMMUN 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE 1 SYFTE OCH MÅ

Attestreglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner

 1. Internkontrollplan mall för barn- och skol-nämnden år 2021 Inledning och attestreglemente God ekonomisk hushållning 2. Uppföljning av barn- och elevantal En viktig del för att öka prognossäkerheten i barn- och skolnämndens ekonomiska prognoser är at
 2. Attestreglemente och tillämpning av reglementet (pdf, 54 kB) Borgenspolicy (pdf, 55.8 kB) Finansinstruktion för internbanken (pdf, 663.8 kB) Finansinstruktion för kommunens nämnder (pdf, 324.3 kB) Finansinstruktion för majoritetsägda bolag (pdf, 356.4 kB) Policy avseende betalningar av leverantörsfakturor (pdf, 58.1 kB
 3. En digital inköpsprocess - att uppnå nyttan med e-handel SOI konferens - 201
 4. För kommunfullmäktiges arbete finns regler i kommunallagen och en arbetsordning. Reglementen är en samling regler som talar om vilka ansvarsområden myndigheterna inom kommunen har, och hur de ska sköta sitt arbete. En del reglementen gäller för alla, andra reglementen är specifika för kommunstyrelsen och de olika politiska nämnderna
 5. Nedan hittar du policys, riktlinjer, planer och regler som berör allmänheten i Kungsörs kommun. 00 Informations- och kommunikationspolicy.pdf. 01 Regler och taxa för husvagnsuppställning.pdf. 02 Regler för utbetalning av partistöd.pdf. 04 Krisledningsplan för Kungsörs komun.pdf. 05 Kommunikationsplan vid kris och höjd beredskap.pdf
 6. istration för kommunens anställda, interna transaktioner, medelsförvaltning sam

Attestrutiner - DokuMer

Dags för ny styrelse - alm

MÅL OCH BUDGET 2020-2021 . 6 . 2. Kommunens styrmodell . Haninge kommuns verksamhetsstyrning bygger på kommunens vision och värdegrund. Styrningen syftar till att stödja kommunens arbete med att använda befintliga resurse Wikipedia is a free online encyclopedia, created and edited by volunteers around the world and hosted by the Wikimedia Foundation

Finanspolicy - mall Kommuninvest. Finanspolicy antagen av kommunfullmäktige 2011-03-31. Förslag till beslut attestreglemente för Tidaholms kommun i enlighet med upprättat förslag. 1/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020 -02 05 Kommunstyrelsen Styrande dokument. På den här sidan finns länkar till viktiga planer, mål, riktlinjer, policyn, reglementen för Bjurholms kommun. Listade i bokstavsordning. Dokumenten öppnas i nytt fönster i pdf- format pdf, 108 KB Attestreglemente pdf, 70 KB Attestreglemente-anvisningar pdf, 234 KB Finansiell-riktlinjer-för-Sundsvalls-kommunkoncern-2017-12-04-1 pdf, 1 MB Finanspolicy-för-Sundsvalls-kommunkoncern-2017-09-25 pdf, 4 MB Mål och resursplan 2019-2022 med plan för 2021-2022 pdf, 819 KB Placeringspolicy-för-förvaltning-av-pensionsmedel pdf, 221 KB Placeringspolicy-Sundsvalls-kommuns. Tillämpningsanvisningar attestreglemente (88,35 KB) IT och Kommunikation Expandera. Kommunikationsplattform.pdf (139,55 KB) Den digitala staden - digitaliseringsprogram för Täby kommun.pdf (130,21 KB) Miljö och byggande Expandera. Avfallsföreskrifter 2020.pdf (410.08 KB Kommun och politik. På de här sidorna kan du bland annat läsa om hur Leksands kommun styrs, hur kommunen är organiserad och vilka möjligheter och rättigheter till insyn som du har i kommunens verksamheter

Styrande dokument - Region Sörmlan

Attestreglemente Beslut Styrelsen beslutar Att godkänna ändringar i Attestreglemente daterat 2020-01-31. Ärendebeskrivning Ändringar föreslås i gällande Attestreglemente enligt följande: Attesträtt ändras i samband med att tf VD tillträtt. Beloppsgränser har ändrats. Tjänsteman har tilldelats rätt som granskare Styrdokument och reglementen. Kommunernas verksamhet regleras av flera olika lagar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna av regeringen. Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, miljö- och hälsoskyddslag är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter Regler och styrande dokument. Här publiceras kommunens övergripande policyer, strategier, planer, program och förskrifter, dvs dokument som antagits eller beslutats av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Övrgripande mål och inriktning för Ånge kommuns samlade verksamhet fastställs årligen tillsammans med budget av.

Times New Roman Arial Arial Black Wingdings 3_vit_mall 4_vit_mall Socionomprogrammet Utbildning i styrningen Den politiska styrningen Ekonomistyrning Resursallokering Vad styr ekonomi och redovisning i kommunen Attestreglemente Attestansvar Bild 21 Fullständig verifikation Rollfördelning i ekonomistyrningen Rollfördelning i. ATTESTREGLEMENTE FÖR LEKSANDS KOMMUN Beslutad av kommunfullmäktige 2013-09-16 § 118 . 1. OMFATTNING Detta reglemente omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta eller förmedla

Tjänsteskrivelse 2019-06-17 - Tillämpningsanvisningar attestreglemente, revidering, dnr 19KS309-2 6LGD DY 6LGD DY 1(1) Datum 2019-06-17 Kommunstyrelsen Diarienummer: 19KS309 Dnr 19KS309-2 Attestförteckning utformas enligt mall framtagen av SG-ekonomi Attestreglemente för Bjurholms kommun, dat 2017-12-11, dnr KS17-566 002 Kommunstyrelsens beslut dat 2020-05-26 § 30 Beslutet ska skickas till Ekonomichef Diarie Webb . BJURHOLMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid. Kommunfullmäktige 2020-06-15 13 Justerare Beslutsexpedierin Region Värmland Dokumenttyp Delegeringsförteckning Dokumentägare Kanslidirektör, Anna-Lena Wingqvist eller anställda och förtroendevalda att fatta beslut gemensamt attestreglemente, dokumentation från budget- och prognossystem (6 ggr/år), dokumentation stickprov Stickprovskontroller av inköp och dokumentation och efterlevnad av LoU. Stickprov attester. Månads och kvartalsuppföljning av utfall, budget och prognos Ekonomichef 2020-10-31 alltid med 13 Verksamhets-övergripande Brist på kompetent persona

Revidering av attestreglemente för Norrtälje kommu

Regionens attestreglemente. Att nämnden beslutat om en dokumenthanteringsplan (se avsnitt 5.1.3) tillgodoser kraven i Regionens arkivreglemente. 5.2 Har nämnden en systematisk uppföljning och rapportering av det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet samt hante-rat eventuella avvikelser i resultatet? Det ingår även att be Exempel på kommunövergripande styrdokument är t ex attestreglemente, arbetsgivarpolicy, reglemente för intern kontroll. Nämndens beslut - vad är delegering Nämnden fattar beslut inom nämndens ansvarsområde i enlighet med reglemente, lagstiftning som styr nämndens verksamhet och övergripand Kommunens attestreglemente, som antogs av kommunfullmäktige 2007, syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll avseende kommunens redovisning så att inga oegentligheter förekommer. Syftet är att säkra ett behörigt användande av ekonomiska medel enligt fattade beslut. A Mall för delegationsbeslut Ansvar och befogenheter i dessa avseende regleras via attestuppdrag och attestreglemente. Övergripande delegationsrätt Kommundirektören har delegationsrätt i alla ärenden i denna delegationsordning om inget annat anges vid respektive ärendegrupp attestreglemente (beslutsattestanter) Datum Dnr Sida 2021-04-16 20REV58 2(2) Postadress Besöksadress Telefon E-post REGIONENS REVISORER . Else Ammor Ordförande Birgitta Arnberg Revisionsdirektör . Author: Birgitta Arnberg Created Date

Fullmäktiges kallelser och protokoll - Eslövs kommu

Kommunen har ett antal styrdokument som reglerar hur kommunen ska genomföra sina uppdrag. Vad kommunen ska göra regleras i lagar eller lokalt beslutade mål-, policy- eller strategidokument. Se också: Kommunens mål och verksamhetsdirektiv och Externa styrdokument attestreglemente för att säkerställa kontroller av efterlev-naden. Anvisningar, mallar och checklista finns att tillgå via interna hemsidan. Förfarandet inleds med att inköparen kontrollerar om ramavtal finns. Om ramavtal finns ska det nyttjas Insamlingsråds (FRII) mall för kvalitetskoder, och följer således FRIIs föreskrifter och definitioner av vad som kan anses vara god sed för verksamheten i FRIIs medlemsorganisationer. Attestreglemente förbundskansliet D16 Styrande dokument som reglera

Attestreglemente förbundskansliet ; D8 Styrande dokument som beskriver uppföljning och utvärdering av förmedlade medel till andra organisationer. Förteckning över de organisationer till vilka man förmedlat Sveriges mall.. Tillämpningsanvisningar - Varbergs kommuns attestreglemente som sitt eget. Den 16 december 2015 (KFN § 154), den 14 december 2016 (KFN § 129), den 13 december 2017 (KFN § 134), den 30 januari 2019 (KFN § 1), 17 december 2020 (KFN § 38) genomfördes mindre revideringar av attestordningen

Revidering av attestreglemente Socialnämndens beslutar således att socialnämnden anta reviderat attestreglemente. Beskrivning av ärendet Attesträtt ges till den som har budgetansvar. Det innebär att det normalt är chefen för respektive enhet som har huvudattest för kostnadsstället Attestreglemente Tillämpningsanvisningar till attestreglemente 14/270 Riktlinjer för Ånge kommuns internkontroll 16/283 Regler för förslag till kommunen Regler för synpunkter till kommunen 17/254 Tillgänglighet och delaktighet insidan Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Handlingsplan j Hoppa över navigationen. Hälsa och vård. Coronavirus; Folkhälsa; Våra sjukhus och hälsocentraler; Smittskydd; För vårdgivare; Funktionsnedsättnin Styrdokument. Datum. 2015-01-19. ATTESTREGLEMENTE. 1 Bakgrund och syfte. Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten i kommunens verksamhet, se till att resurser används enligt fattade beslut samt att skydda medelsförvaltningen från avsiktliga oegentligheter eller oavsiktliga felaktigheter attestreglemente 2.2 Leverantörsfakturor. Avyttring av utrangerade inventarier och lös egendom upp till 100 000 kr. Förvaltningschef Med vidaredelegering Se vidare i servicenämndens attestreglemente 2.4 avyttring av inventarier Ansökan om erhållande av bidrag inom ram för fattade beslut

Internkontrollplan mall för barn- och skol- nämnden år 202

Attestreglemente. Förbundsdirektionen i Nyköping och Oxelösunds Vattenverksförbund. Förbundsordning för Nyköping och Oxelösunds Vattenverksförbund. Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vårds reglemente. Gemensamma växelnämndens reglemente. Huvudreglemente för kommunens styrelse och nämnder. Internkontrollsregelement attestreglemente (KS/2016:402) ansvarar nämnden för att utse beslutsattestanter och ersättare för dessa. I enlighet med stadens attestreglemente och anvisning till attestreglemente föreslås miljö-och hälsoskyddsnämnden att besluta om en uppdaterad attestförteckning enlig Attestreglemente 2015-02-26.pdf. Investeringsprocess lokaler beslutat KS 2020-10-12 §150.pdf. Upphandling och inköp. Mall för schablonberäkning - näringsidkare.pdf. Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda.pdf. Kommunfullmäktige. Reglemente KF arvodesberedning.pdf Solna stads attestreglemente är uppdaterat och justerat för att säkerställa aktualitet och anpassning till regler och rutiner inom redovisnings- och betalningsområdet jämfört med tidigare version som beslutades 2012. Attestreglementet är en del av stadens interna kontroll Risk för att attestreglemente inklusive tillämpningsanvisningar inte efterlevs p g a dålig anpassning till arbetssätt och systemstöd vilket kan leda till att ekonomiska transaktioner attesteras på ett felaktigt sätt. Ursprunglig risk: Förvaltning, obligatorisk IK-punkt varje år. Riskvärde 6 KONTROLLMOMEN

Riktlinjer - Norrkopin

välja vem man delar mallen med utan alla personer som tillhör samma grupp och har behörigheten att se delade mallar ser dessa. attestreglemente. Om behov finns att tillfälligt behöva styra om attesteringen till annan attestant kan en delegering läggas in. Faktur Politiska styrdokument styr den kommunala verksamheten och är beslutade av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunens revisorer eller den ansvariga nämnden Attestreglemente 2021 Beslut Styrelsen beslutar Att anta ändringar i Attestreglementet för Borgholm Energi Ärendebeskrivning Ändringar föreslås i gällande Attestreglemente 2020-05-25 enligt följande: Tilldelad attesträtt för nyanställda, vilka är rödmarkerade i dokumentet. Beslutsunderlag Attestreglemente, rev 2021-02-1

6 IT-stöd Kontroll kan ske med IT-stöd enligt av ekonomiavdelningen fastställd rutin för tilldelning av behörighet samt rutiner. Kontrollbehov Kraven på kontrollåtgärder ska anpassas till den ekonomiska transaktionens art så att kontrollkostnaden står i rimlig proportion till riskerna. Kommunstyrelsen kan därför besluta om avsteg från krav i detta reglemente där s Förutom de lagar som har beslutats av riksdagen, utformar kommunen sina egna styrdokument. Styrdokumenten är riktlinjer för hur kommunen ska organiseras och skötas 5 Uppföljning av anvisningar för kravverksamheten och attestreglemente 6 Redovisning av ej slutbehandlade motioner . 2(2) I-OMMA KOMMUN . Title: Kallelse, mall Author: anwa Created Date 9. Risk för att attestreglemente inklusive tillämpningsanvisningar inte efterlevs p g a dålig anpassning till arbetssätt och systemstöd vilket kan leda till att ekonomiska transaktioner attesteras på ett felaktigt sätt. Ursprung risk Beskrivning Riskvärde Sannolikhet Konsekvens Förvaltning Kontrollmoment, granskningsprogram från 2018.

På kungsor.se finns information om Kungsörs kommuns service och verksamheter. Till exempel skola, omsorg, lediga jobb, kultur, fritid, trafik, bygglov och politik Mall för delegationsbeslut Ansvar och befogenheter i dessa avseende regleras via attes tuppdrag och attestreglemente. Övergripande delegationsrätt . Kommundirektör har delegationsrätt i alla ärenden i denna delegationsordning om inget annat anges vid respektive ärendegrupp 9.1 Attestreglemente..... 15. REGION KRONOBERG Sida 3 av 15 1 Bakgrund Ekonomistyrning handlar om hur Region Kronoberg vill styra verksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv. I detta dokument beskrivs vilka regler och principer som gäller, exempelvis hur det ekonomiska ansvaret.

424 § Attestreglemente Beslut Direktionen beslutar att fastställa det reviderade attestreglementet. Sammanfattning av ärendet Attestreglementet säkerställer att alla ekonomiska transaktioner är korrekta gällande beslut, prestation, villkor och redovisning. Förbundets nuvarande attestreglemente reviderades i november 2019 Attestreglemente och Tillämpningsanvisningar för attestreglemente. Sundsvalls kommunkoncern Finanspolicy, september 2017 3 Hantering av fakturering av varor och tjänster samt inbetalningar regleras i Regler för fakturering och kravverksamhet inom Sundsvalls kommun Sävsjö kommun är den lilla kommunen på höglandet med närhet till både stad och landsbygd. Barnvänligt och grönt att anta attestreglemente för Burlövs kommun, enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med den 1 december 2019, samt att attest- och utanordningsreglemente antaget av kommunfullmäktige den 21 november 1983, § 145, därmed upphör att gälla. ___ Ärendebeskrivnin

Attestreglemente en mall som visar hur redovisning av handkassan ska ske. Mallen anger hur moms ska kon-teras, hur kvitton/fakturor ska redovisas och att det ska finnas både besluts- och behörig-hetsattest. Enligt uppgift från ekonomikontoret så ska en avstämning per sista december ske för varj attestreglemente. Avser drift. 1.2 Upphandling av varor och tjänster inom kommunledningskontoret. Kommunens centrala upphandlingsenhet ska användas. 2. FÖRVALTNINGSSPECIFIKA ÄRENDEN 2.1 Föräldrabalkens 9 kap Om underårigs omyndighet Ärendetyp Lagrum Vidaredelegation Kommentar 2.1.1 Beslut om samtycke till förmyndarens beslut at

5:01 Rev 2006 Författningssamling ATTESTREGLEMENTE INKL TILLÄMPNINGS-ANVISNINGAR . Antagen av Kommunfullmäktige 2006-10-24, § 89. 1 Reglementets omfattnin attestreglemente, då ersättare registreras i systemet och att denna kontroll dokumenteras. 3. Identifiera vilka delar i leverantörs- och fakturahanteringen, inklusive utbetalningsrutinen, som är särskilt riskfyllda ur perspektivet internkontroll. För att upprätthålla en god internkontroll kan i vissa fall komplettering me Enligt gällande attestreglemente ska nämnd fatta särskilt beslut varje kalenderår om beslutsattestanter och ersättare. Förteckning skall godkännas och lämnas till . ekonomikontoret. Beslutsunderlag . Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-06 . Förteckning över beslutsattestanter och ersättare för tekniska förvaltninge Beslutad av: Regionstyrelsen, 2018-02-06 Diarienummer: RS 2017-03063 Giltighet: från 2018-03-01 till 2022-03-01. Riktlinje . Ersättningar vid samrå

 • Felsökning LED belysning.
 • Different bear forms bfa.
 • Wien Silvester 2020 Randale.
 • Sync Thunderbird Calendar with Google.
 • Awapuhi KeraTriplex Treatment instructions.
 • Førerkort klasse B.
 • Tommy Salo wiki.
 • Südkorea Präsident.
 • David Bowie German.
 • Svenska modeller 90 talet.
 • Speed Dating for seniors near me.
 • Konferens vasamuseet.
 • Youtube com latenightberlin.
 • アップルサポート.
 • Corpus luteum ultraljud.
 • Indiska Rökelse.
 • Ryktet Går ord.
 • LDS General Conference highlights.
 • Camping stuga Österlen.
 • Front squat grip straps.
 • Fiat 500 Gewinnspiel.
 • Knussel.
 • Torn chords.
 • Zelda 2 Breath of the Wild.
 • Glastonbury 2019 headliners.
 • Jessie J husband.
 • Kassaflödesanalys exempel.
 • Året runt Camping Östergötland.
 • Was sind SpongeBobs Eltern.
 • Peekaboo Lullaby Line.
 • Waldorf Astoria Dubai Restaurants.
 • Fiskerätt regler.
 • Rea träningstights.
 • Mega Miner.
 • Futon ohne Tatami.
 • Hotell Cikada.
 • Torn chords.
 • Hantverksbyxa barn.
 • Stelle Taxifahrer.
 • Ford Focus pris.
 • Zwergotter kaufen Österreich.